O ЧАСОПИСУ

Славистика је научни часопис из области словенских језика, књижевности и култура. Излази два пута годишње и објављује оригиналне радове из словенске филологије, теорије лингвистике и књижевности, историје славистике и сродних научних дисциплина, као и научну критику, хронику и библиографије. Часопис окупља широку академску заједницу која проучава све словенске језике, књижевности и културе.

Основна идеја уређивачке политике је повезивање истраживача из земље и иностранства, као и идеја и поставки из различитих дисциплина које заједно нуде потпунији поглед на словенску разноликост и јединство.

Важну мисију часописа чини настојање да се словенски језици и књижевности сагледају из шире типолошке и компаративно-историјске перспективе.

На страницама часописа може се пратити развој различитих филолошких праваца у савременој славистици на прелому векова, као и рађање нових тенденција у проучавању лингвистичке и књижевне славистике.

Часопис редовно излази од 1997. године. Издавачи часописа су Славистичко друштво Србије и Филолошки факултет Универзитета у Београду.

Уредништво часописа Славистика чине еминентни стручњаци из области славистике из 13 земаља (Аустрије, Босне и Херцеговине, Белорусије, Бугарске, Јапана, Пољске, Русије, САД, Словеније, Србије, Украјине, Холандије, Чешке Републике).

Часопис објављује истраживања на свим словенским језицима, као и на енглеском језику. Научне радове који се објављују у часопису рецензирају најмање два компетентна стручњака, од којих је један спољашњи рецензент. Процес рецензирања је анониман у оба смера.

Индексирање часописа:

1) ERIH PLUS (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=494982)

2) Slavic Humanity Index (https://slavus.ca/)

3) Референтна листа часописа при Међународном комитету слависта https://mks2018.fil.bg.ac.rs/referentna-lista-slavistickih-casopisa-pri-mks-u-referentn%d1%8b%d0%b9-perecen%d1%8c-slavisticeskih-zurnalov-pri-mks/)

4) Референтна листа часописа Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/12/Kategorizacija-naucnih-casopisa-2020.pdf)

DOI

ISSN 1450-5061

e-ISSN 2738-1358