Ауторска одговорност

  1. Часопис Славистика објављује оригиналне научне студије и расправе, прилоге и грађу, приказе, научну критику, хронику и библиографију о словенским језицима, књижевностима и културама.
  2. Радови који су увелико објављени или понуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у Славистици.
  3. Упућивањем рада часопису аутори гарантују да рукопис представља оригинално научно дело, које се ни у ком погледу не може сматрати плагијатом или аутоплагијатом, а које није нити се планира да буде објављено негде другде.
  4. Слањем рада Славистици аутори гарантују да након објављивања рукопис неће бити објављен у другој публикацији, на било ком језику, без сагласности Уредништва.
  5. Радови за које се утврди да су послати у више часописа аутоматски се одбијају и искључују из даљег разматрања.
  6. У случају да је рад изложен на научном скупу или представља део научноистарживачког пројекта, податак о томе треба навести у самом раду. То се чини у подножној напомени на дну прве странице.
  7. Прилози који се шаљу часопису ради објављивања треба да имају јасно одређену тему и прецизно образложену мотивацију метода које су у њему коришћене.
  8. Тврдње које се износе у њему морају бити теоријски потврђене и емпиријски проверене.
  9. Аутори који шаљу своје радове за објављивање у часопису Славистика у обавези су да се придржавају стандарда научне етике.
  10. Издавачи не сносе никакву одговорност у случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете.