Актуелности
јун 13

Славистика VII (2003)

САДРЖАЈ

Уводна реч — 5-6

XLI СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ

Богољуб Станковић, Славистичко друштво Србије и актуелни интеграциони процеси (Поводом 55 година постојања) — 7-12

Језик

Виталий Григорьевич Костомаров, Язык в соотношении культуры и цивилизациии — 13-21

Предраг Пипер, Асоцијативни речници словенских језика и етнокултурни стереотипи — 22-32

Ксенија Кончаревић, Словенски језици пред изазовима глобализације: поглед из перспективе теологије — 33-44

Мария-Магдалена Косанович, Сербские исследования заимствованной лексики в славянских языках — 45-51

Дојчил Војводић, О синтаксичкој итеративности (на српско-руском материјалу) — 52-64

Људмила Поповић,Утицај фразеологизације предиката на структуру његових аргумената — 65-73

Јован Ајдуковић, Контактема – основна јединица лингвистичке контактологије — 74-84

Екатерина Солнцева-Накова, Природные силы в русских, польских и болгарских паремиях — 85-88

Виолета Илић-Џонић, Конгруенција двородних именица у руском и српском језику — 89-99

Марианна Киршова, Тенденции развития каузаьлных конструкций в русском языке (в сравнении с сербским) — 100-105

Љубо Милинковић, Рекцијска диференцирања у пословној кореспонденцији руског и српског језика — 106-112

Вера Белокапић-Шкунца, Термини међународног пословног права — 113-116

Ана Марић, Вокализирани облици глаголских префикса у словачком и српском језику у односу на предлоге и њихова најчешћа значења — 117-123

Ана Макишова, Словачко-српска спонтана контрастивна анализа на предшколском узрасту — 124-129

Вера Борисенко-Свинарская, Парадоксы русского глагола — 130-135

Ана Тертична, Перцепција звука у лексици српског језика — 136-140

Митра Рељић, Иницијалне абревијатуре у даншњој косметској штампи на српском језику — 141-146

Весна Вукичевић, Компонентна анализа лексичког значења ријечи „дом” у руском језику — 147-153

Бојана Мишковић, Компонентна анализа синонимског низа са доминантом „жагор” у руском и српском језику — 154-159

Марина Обижаева, Славяно-греко-латинские осноы в грамматической и административной деятельности Стефана Вуяновского — 160-167

Људмила Поповић, Илокутивни и референцијални аспект геста — 168-174

Књижевност

Илиана Владова, Культурологические характеристики перевода — 175-183

Богдан Косанович, Понятие авангарда и краткая история его изучения — 184-191

Мирољуб Стојановић, Српско-македонске књижевне везе — 192-204

Емил Хорак, Место и улогаРиста Ковијанића у развоју српско-словачких културних веза — 205-212

Мирослав Топић, Петар Буњак, О српским десетерачким песмама у преводима Августа Бјеловског — 213-224

Ирина Антанасиевич, Об одном мотиве в русской литературе ХХ века или обезьяньи гримасы интертекстуального анализа — 225-239

Ана Јаковљевић, Сусрет култура у Бахчисарајском дворцу: освајачи и заробљеници — 240-247

Бояна Сабо, Кто убил Треплева, или новое прочтение чеховской „Чайки”: „Чайка” Б. Акунина — 248-253

Виолета Андреевич, Петербург как город – „убийца” в „Елке у Иваноывх” А. Введенского — 254-258

Елена Булич, Тема смерти в пьесе „Елка у Ивановых” А. Введенского — 259-263

Тамара Маркович, Символика чисел в пьесе „Елка у Ивановых” А. Введенского — 264-270

Елка Панич, Христообразность героя поэмы „Москва – Петушки” Венедикта Ерофеева — 271-275

Татјана Јововић, Етикеција у Москви двадесетих година у причама и репортажама Михаила Булгакова — 276-282

Методика наставе

Татьяна Арефьева, Влияние интеграционных процессов на коммуникативноориентированное описание русского языка — 283-288

Милана Радић-Дугоњић, О улози лингвокултуролошких јединица у настави страног језика — 289-294

Вукашин Костић, Проблеми адаптације економских текстова у поређењу са књижевним — 295-300

Виктория Стройло, Проблемы тестового контроля в процессе обучения русскому языку иностранных учащихся — 301-307

Јелена Михајловић, Теоријски оквири актуелизације наставе руског језика на вишим школама и факултетима туристичког смера — 308-313

Руски дом у српској средини

Владимир Васильевич Кутырин, Русскому дому в Белграде 70 лет — 314-319

Мила Стојнић, Сва станишта Руског дома у Београду — 320-327

Бобан Ћурић, Гостовање Константина Бељмонта у Београду (на материјалу дневне штампе) — 328-336

Амра Латифич, О гастролях Анны Павловой в Белграде — 337-341

Богољуб Станковић, Руски дом и Славистичко друштво Србије — 342-346

Српско – бугарске везе

Ничка Бечева, О позајмљеницама у српско-бугарском речнику — 347-352

Ценка Иванова, Ничка Бечева, Говорът и книжовноезиковата практика на българите-католици от сърбски Банат — 353-359

Мариана Алексић, О првом бугарском преводу “Нечисте крви” Борисава Станковића — 360-366

Јасмина Јовановић, Љубавна поезија Јелисавете Багрјане и Десанке Максимовић у њиховим првим збиркама песама — 367-372

Дејан Ајдачић, Књижевно обликовање представа о противнику у бугарско-српским ратовима — 373-377

Велиша Јоксимовић, Наталија Петровић и Љубен Каравелов — 378-387

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Надежда Јовић, Лексичке појединости из Хиландарског медицинског кодекса № 517 — 389-393

Искра Ликоманова, Езикът по време на преход — 394-398

Renarda Lebda, Potocznosć – czyli mowa bytu — 399-410

Сава Анђелковић, Вербална комика и комички вербални поступци у Стеријиним комедијама — 411-428

СРПСКИ ЈЕЗИК У ИНОСТРАНСТВУ

Богољуб Станковић, Базични лексички ниво српског језика — 429-433

Валентина Николаевна Зенчук,Функциональное расслоение сербского языка — 434-438

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Преглед најновије руске уџбеничке и приручне литературе намењене
овладавању црквенословенским језиком (Ксенија Кончаревић) — 439-443

Економски речници 90-их година (Три добра примера) (Вукашин Костић) — 443-446

Пољска компаративистика о (јужно)словенској авангади (Бранислава Стојановић) — 447-450

Јубилеј проф. Базилија Бјалокозовича (Богдан Косановић) — 451-452

Dušan Šlosar: Česka kompozita diachronne, Masarykova univerzita v Brne, 1999, 124 s. (Верица Копривица) — 452-453

Стефка Георгиева, Стефан Ковачев, ВладимирМанчев: Практическая грамматика русского языка (образцы, перечни, парадигмы, структурные модели, упражнения. Часть первая. Пловдив, Пловдивско университетско издателство,1999,264 стр. (Наташа Ајџановић) — 454-455

Horecky, Jan: O jaziku a štyle kriticky aj prakticky, Prešov, Nauka, 2000,162 s. (Михал Тир) —  456-457

Прот. Н. Балашов: На пути к литургическому возрождению, Москва, Изд. Культурно-просветительского центра “Духовная библиотека”, 2001, 508 стр. (Ксенија Кончаревић) — 457-460

Dudok,Miroslav: Naveje, Nadlak, Vydatel’stvo Ivana Krasku,2001,168 s. (Михал Тир) — 460-461

В.М.Огольцев: Словарь устойчивых сравнений русского яызка (Синонимо-антонимический). Около 1500 единиц. Москва, Русские словари, АСТ, Астрель, 2001, 800 стр. (Ана Пејановић) — 461-464

Градина, Ниш,2001, година ХХХVI, св. 6-7-8. (Милена Ивановић) — 464-465

Mlacek, Jozef: Tvary a tvare frazem v slovenčine, Bratislava, Stimul, 2001, 172 s. (Зузана Тирова) — 466-466

Енглеско-немачко-француско-српско-руски речник из електронике. У редакцији И.А.Болошина и Р.Г.Мириманова. 9000 термина. Ниш, Студентски културни центар, 2001, 605 стр. (Живко Тошић) — 466-467

Недељко Богдановић: Етнокултуролошке теме. Културна историја Сврљига 1. Етнокултуролошка радионица Сврљиг.Прилози, Сврљиг, 2002, 123 стр. (Драго Ћупић) — 467-469

Предраг Пипер, Мила Стојнић: Руски језик. Изд. Завет, Београд 2002,376 стр. (Богдан Терзић) — 470-473

Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХI века. Доклады и сообщения. – Восьмой международный конгресс, МАПРЯЛ,2002, Болгария, Велико-Тырново, 4-7 апреля 2002 г. (Богдан Терзић) — 473-475

Slovenčina ako cudzi jazyk. Zbornik prispevkov z medzinarodnej konferencie – Bratislava 30-31.08.2000. Editor – Jana Pekarovičova. Bratislava, Stimul, 2002, 348 s. (Зузана Тирова) — 475-476

Сава Живанов: Русија на прелому векова. Последње деценије руског царства (од завршетка Кримског до почетка Првог светског рата 1855-1914), Београд, Јавно предузеће Службени лист СРЈ,2002,716 стр. (Богдан Терзић) — 476-477

Пачаи Имре: Специфика русской культурной зоны в русской народной речи и фоьлклоре, Nyiregyhaza, “Studium”,2002, 296 стр. (Наташа Ајџановић) — 478-481

В.П.Федоров: Интеграционные и дезинтеграционные процессы в России, Москва, РАН, Институт Европы, 2002. (Предраг Пипер) — 481-487

Ксенија Кончаревић: Савремени уџбеник страног – руског језика: структура и садржај, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002, 200 стр. (Дара Дамљановић) — 488-490

Егон Фекете: Језичке доумице, Београдска књига – Апостроф, Београд, 2002, 186 стр. (Богдан Терзић) 490-492

Владислав Лубаш: Студије из српске и јужнословенске ономастике и социолингвистике, Завод за уџбенике – Вукова задужбина – Матица српска, Београд – Нови Сад, 2002, 264 стр. (Богдан Терзић) — 492-495

Милош Јевтић: Из славистичке ризнице – разговори са Предрагом Пипером. Колекција Одговори, књ. 111. Београдска књига – Кеј, Београд – Ваљево, 2002, 122 стр. (Богдан Терзић) — 495-498

Branko Tošović: Funkcionalni stilovi, Beograd, 2002,582 s. (Ренарда Лебда) —  498-501

Pažđerski, Dušan-Vladislav: Poljsko-srpskohrvatski rečnik biljaka; sa srpsko-hrvatsko-poljskim indeksom. Polsko-serbskochorwacki slownik roslin; z indeksem serbskochorwacko-polskim. Gdansk,GP Art,Zaspa, 2002,194 s. (Предраг Обућина) — 501-502

М. Маркович. Е. Йоканович, М.П.Киршова, В.Н.Зенчук: Сербский язык. Учебник. Международный университет бизнеса и управления, Москва, 2002,492 стр. (Ксенија Кончаревић) — 502-506

Надежда Лаиновић-Стојановић: Практична граматика руског језика (фонетика и морфологија), Филозофски факултет, Ниш, 2002, 354 стр. (Дара Дамљановић) —  506-508

Александар Терзић: Фонетика руског језика у поређењу са српским, Славистичко друштво Србије, Београд, 2003, 285 стр. (Предраг Пипер) — 509-512

Марија – Магдалена Косановић: Славистичка лингвистичка поређења, Универзитет Црне Горе, Подгорица, 2003, 300 стр (Миодраг Јовановић) — 512-516

Александар Младеновић: Повеље кнеза Лазара, Чигоја штампа, Београд, 2003, 367 стр. (Мато Пижурица) — 516-518

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Др Радивоје Младеновић – добитник награде „Павле Ивић” за 2002. годину (Александар Младеновић) — 519-520

140 година уџбеника руског језика у Србији (Дара Дамљановић) — 520-523

Симпозијум о животу и делу Велимира Живојиновића Masuke (Данијела Костадиновић) — 523-524

Материјали и одлуке са годишње скупштине Славистичког друштва Србије

Извештај о раду Славистичког друштва Србије у 2002. години (Богољуб Станковић) — 525-526

Извештај о раду Подружнице Славистичког друштва Србије за Војводину у Новом Саду у 2002. години (Фрањо Кирић) — 526-527

Извештај о раду Подружнице у Београду у 2002. години (Милка Јованић) — 528-528

План активности Славистичког друштва Србије у 2003.години — 529-529

Статут Славистичког друштва Србије — 530-536

Одлука о избору почасних чланова — 537-537

Одлука о додели Захвалнице — 537-537

Одлука о избору Управе и Надзорног одбора — 538-538

СЛАВИСТИЧКИ АРХИВ

Садашњост је почела у прошлости, а будућност почиње у садашњости (Богољуб Станковић) — 539-539

Забелешка – записник од 28. јуна 1948. год. са Оснивачке скупштине Славистичког друштва НРС — 540-541

Записник Оснивачке скупштине Славистичког друштва Народне Републике Србије — 542-545

Забелешка са седнице Управе од 8. јула 1948. — 546-547

IN MEMORIAM

Вспоминая Татьяну Николаевну Чернявскую… (Коллеги) — 549-550

САРАДНИЦИ „СЛАВИСТИКЕ”, Књ. VII (2003) — 551-552

Упутство сарадницима „Славистике” за припремање и достављање рукописа  553